KTFs logga
Katrineholms Riksteaterförening

Föreningens stadgar

Reviderade vid årsmöte 2020 enligt Riksteaterns kongressbeslut 2019.

Inledande bestämmelser

1 §
Katrineholms Riksteaterförening är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf. Föreningen är även medlem i Riksteatern regionalt. Föreningen är en självständig juridisk person.

2 §
Föreningens organ är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Valberedning
4. Revisorer

Ändamål

3 §
Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar, främjar och producerar scenkonst för alla, överallt.

Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners.

Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder.

Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i konsten och samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.

Demokrati

4 §
Riksteaterns demokrati utgår från föreningarnas medlemmar.

Förening ska ha ett demokratiskt arbetssätt och vara öppen för enskilda medlemmar, organisationer, andra föreningar, institutioner med flera.

Föreningen ska ge varje medlem en möjlighet till inflytande. Detta kommer ytterst till uttryck via årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst.

Föreningarnas engagemang för helheten och den gemensamma identiteten utövas via Riksteaterns kongress och de beslut som fattas där.

Kongressens beslut är bindande för hela Riksteatern.

Medlemskap och avgifter

5 §
Rätt till medlemskap äger enskilda personer, publikförening/teaterklubb, förening, sammanslutning, institution, skola, företag med flera samt kommunen.

6 §
Enskilda medlemmar erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs av Riksteaterns kongress. Övriga medlemmar (organisationer mm) erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs av ordinarie årsmöte.

Föreningens medlemmar ska aviseras om medlemsavgift via det gemensamma medlemsregistret.

7 §
Medlem, som uppträder så att den skadar gemensamma intressen kan uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet.

8 §
Föreningen är skyldig att insända begärda uppgifter om verksamheten till Riksteatern nationellt och regionalt.

Årsmötet

9 §
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

10 §
Årsmötet består av de enskilda medlemmarna, ett röstberättigat ombud för varje medlemsorganisation samt styrelsens ledamöter. Varje medlem/ombud har en röst.

Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som de röstberättigade medlemmarna och ombuden, utom i fråga om ansvarsfrihet där de endast har yttrande- och förslagsrätt.

Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av tjänstgörande årsmötesordförande, om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Omröstningen sker öppet.

Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

11 §
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden avhandlas:
a) årsmötets behöriga utlysande
b) fastställande av röstlängd
c) val av mötesfunktionärer
d) styrelsens verksamhetsberättelse
e) revisionsberättelse
f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g) fastställande av medlemsavgift i enlighet med 6 §
h) verksamhetsplan
i) val av ordförande (vartannat år)
j) val av kassör (vartannat år)
k) val av övriga styrelseledamöter och ev. ersättare
l) val av två revisorer med två ersättare
m) val av valberedning
n) ev propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna

12 §
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen, dock senast före mars månads utgång. Kallelse ska av styrelsen utsändas senast en månad före årsmötet.

Dagordning och övriga handlingar ska hållas tillgängliga senast en vecka före årsmötet.

13 §
Extra årsmöte ska hållas om styrelsen finner det påkallas eller om minst 1/5 av medlemmarna begär det.

Kallelse ska utgå senast två veckor före extra årsmöte.

Dagordning och övriga handlingar ska hållas tillgängliga senast en vecka före extra årsmöte.

Extra årsmöte får tidigast hållas en månad efter ordinarie årsmöte.

14 §
Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen

15 §
Styrelsen leder föreningens verksamhet.

Styrelsen utser firmatecknare.

16 §
Årsmötet väljer bland föreningens medlemmar ordförande, kassör och minst tre styrelseledamöter samt ersättare till ett antal årsmötet fastställer. Ersättare väljs på ett år.

Mandatperioden är två år för ordföranden och övriga styrelseledamöter.

Ledamöterna väljs växelvis med halva antalet varje år, varvid ordföranden och kassören väljs vid olika tillfällen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Kommunen har rätt att utse en ledamot med ersättare.

Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordförande och minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Valberedning

17 §
För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta, ska ordinarie årsmöte utse en valberedning bestående av minst tre ledamöter. En av valberedningens ledamöter ska av årsmötet utses till ordförande.

Räkenskaper och revisorer

18 §
För granskning av räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer med två ersättare för dessa för tiden intill nästkommande årsmöte.

Kommun, som lämnar anslag till föreningens verksamhet får, om den så önskar, utse en revisor med ersättare för denna.

Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december och ska, tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna senast den 1 mars.

Ändring av stadgarna

19 §
Ändring av 1§ till 10§ och 19§ till 20§ i dessa stadgar kan endast göras av Riksteaterns kongress.

För ändring av övriga paragrafer fordras beslut av årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de röstande.

Upplösning

20 §
Om föreningen istället vill anslutas som ansluten organisation alternativt upplösas och/eller utträda ur Riksteatern fordras beslut vid två årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.

Riksteaterförening som vill anslutas som annan ansluten organisation alternativt upplösas och/eller utträda ur Riksteatern ska skriftligen anmäla detta till Riksteaterns styrelse.

Om föreningen upplöses vid utträdet så övertas föreningens eventuella tillgångar av Riksteaterns regionala förening och dess medlemmar överförs till en närliggande riksteaterförening.
Webbplatsen uppdaterad 2024-04-10

Verksamheten genomförs med ekonomiskt stöd av Katrineholms kommun.