KTFs logga
Katrineholms Riksteaterförening

Kuriosa

Föreningens bildande
Protokoll fört vid sammanträde angående bildandet av en teaterförening i Katrineholm torsdagen den 1/9 1966 kl 20.00 i Folkets Hus. Närvarande: 50 personer.

§ 1
ABF-instruktören Olle Rosenblad hälsade välkommen och vände sig särskilt till ombudsman Bengt Forsberg från Riksteatern-Svenska Teatern. Herr Rosenblad redogjorde för den nuvarande teatersituationen i Katrineholm och meddelade att den hittills fungerande teaterkommittén, utsedd av ABF och Folkets Hus, nu, på grund av att en ändamålsenlig teaterlokal färdigställts i nya Folkets Hus, funnit tiden mogen att ta initiativet till bildandet av en teaterförening i staden. Avsikten med denna förening skulle vara att söka skapa teaterintresse bland alla befolkningskategorier.

§ 2
Redogjorde ombudsman Bengt Forsberg för turnéteaterverksamhetens utveckling i Sverige, och uppehöll sig särskilt vid den nyligen företagna sammanslagningen av Riksteatern och Svenska Teatern.

§ 3
Vidtog en stunds diskussion där bl a Riksteatern-Svenska Teaterns förslag till stadgar för lokal teaterförening behandlades. Samtliga deltagare i diskussionen betonade önskvärdheten av att en teaterförening bildades.

§ 4
Beslutades enhälligt att en teaterförening skulle bildas i Katrineholm, och valdes en interimsstyrelse bestående av herr Olle Rosenblad, ordförande och sammankallande, herr Carl Brunius, herr Ingvar Claesson, fru Ulla Larsson och herr Ragnar Leiker. Interimsstyrelsen fick i uppdrag att till kommande sammanträde komma med förslag till ordinarie styrelse samt med förslag till stadgar.

§ 5
Tackade herr Rosenblad de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet: Olle Rosenblad

-----------------------

Utdrag ur stadgarna för den nybildade föreningen

Teaterföreningen har till ändamål att på orten anordna teaterföreställningar och att verka för teaterintressets bevarande och stärkande genom att i samarbete med andra föreningar, organisationer eller skolmyndigheter på orten medverka till att förbättra teaterlokalen, stödja värdefulla teaterinitiativ samt att genom en abonnemangssektion bidra till att fördjupa och utvidga intresset för teater och annan jämförlig kulturell verksamhet såsom film, musik och konst.

-----------------------

Första arrangerade evenemang

• Orfeus i underjorden
Söndag och måndag, 2 och 3 oktober 1966, kl 20.00
Total kostnad till Centralstyrelsen (Riksteatern): 6.800 kr

Övriga förutsättningar vid starten

Biljettpriser
• 1:a parkett: 14 kr
• 2:a parkett: 12 kr
• Medlemsrabatt: 2 kr/plats

• Antal tillgängliga platser i Cosmos: 337 st
• Sålda biljetter till medlemmar: 142 st
• Sålda till övriga: 98 st
• Fribiljetter: 12 st
• Summa biljetter: 252 st

Ekonomisk redovisning för ett av de första evenemangen

• Summa intäkter: 3.010 kr
• Summa kostnader: 4.714 kr
• Nettokostnad: 1.704 kr
• Förlustbidrag från Centralstyrelsen (Riksteatern): 500 kr
• Nettoförlust: 1.214 kr
Webbplatsen uppdaterad 2024-04-10

Verksamheten genomförs med ekonomiskt stöd av Katrineholms kommun.